به وب سایت حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت خوش آمدید
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
HOME|صفحه اصلی دانشگاه|تماس با ما
منو اصلی
برنامه عملياتي
 

 

برنامه عملياتي زير يك برنامه عملياتي نمونه  براي اجرا در سطح بيمارستان ها  بوده و در خصوص هدف اختصاصي اول كه مديريت خطر و ايمني بيمار است براي هر استراتژي ، يك برنامه عملياتي تدوين شده اما براي ديگر اهداف اختصاصي  فقط يكي از استراتژي هاي آن  به صورت تصادفي انتخاب و براي آن برنامه عملياتي تدوين شده است.

 Goal      هدف كلي:        ارتقاي كيفيت ارائه خدمات سلامت

     Objectivesاهداف اختصاصي :

•1-    مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني بيمار

•2-         استقرار نظام  طبابت مبتني بر شواهد

•3-        استقرار نظام مميزي باليني

•4-        ارتقا و بهبود فرايند تعامل با بيمار و همراهان و جامعه

  • 5- ارتقا و بهبود فرايند آموزش و مهارت آموزي
  • 6- ارتقا وبهبود فرايند مديريت كاركنان

•7-     ايجاد فرهنگ استفاده از اطلاعات و مديريت آن

 

Strategies     استراتژي هاي هدف اختصاصي اول (مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني بيمار):

1-1-فرهنگ سازي و بسترسازي مناسب

1-2- حمايت و رهبري كاركنان در مسير مديريت خطر

1-3- ايجاد نظام مديريت خطر با رويكرد واكنشي (reactive) و پيشگيرانه (proactive)

1-4- ترويج گزارش دهي خطاها

1-5-تعامل با بيمار و مردم و استفاده از نظرات آن ها در مديريت خطر

1-6-يادگيري و به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شده

1-7-نهادينه كردن و اجرايي نمودن درس هاي آموخته شده از خطا ها

 

Strategies     استراتژي هاي هدف اختصاصي دوم (استقرار  نظام  طبابت مبتني بر شواهد):

•2-1-              استفاده از گايد لاين هاي موجود

•2-2-              درگير نمودن اعضاي هيات علمي

•2-3-             درگير نمودن معاونت آموزشي

 

  Strategiesاستراتژي هاي هدف اختصاصي سوم (استقرار نظام مميزي باليني):

 3-1- آموزش مميزي باليني

3-2- انجام مميزي براساس استاندارد ها و گايد لاين هاي موجود و در دسترس

3-3- ايجاد ارتباط سيستم تشويقي به نتايج مميزي در حد امكان

 

 

 

 

     Strategies    استراتژي هاي هدف اختصاصي چهارم (ارتقا و بهبود فرايند تعامل با بيمار و همراهان و جامعه):

4-1- عملياتي نمودن منشور حقوق بيمار

4-2-ايجاد/ ارتقاي سيستم رسيدگي به شكايات

4-3- ايجاد/ ارتقاي سيستم رضايت سنجي  ، نظر سنجي و دريافت پيشنهادات از بيماران، همراهان و مردم

4-4-سياست گزاري در خصوص تعامل با بيمار در بدو بستري

4-5- سياست گزاري در خصوص تعامل با بيمار در حين درمان

4-6- سياست گزاري در خصوص تعامل با بيمار در زمان ترخيص و بعد از آن

 

Strategies   استراتژي هاي هدف اختصاصي پنجم (ارتقا و بهبود فرايند آموزش و مهارت آموزي):

5-1- آموزش به كاركنان و توانمند سازي آنان

5-2- آموزش به بيماران و همراهان در بدو بستري

5-3-آموزش به بيماران  و همراهان در حين درمان

5-4- آموزش به بيماران  و همراهان در زمان ترخيص و پس از آن

5-5- تدوين PDP و تاثير دهي آن در امر آموزش كاركنان

 

Strategies   استراتژي هاي هدف اختصاصي ششم (ارتقا وبهبود فرايند مديريت كاركنان):

6-1- برقراري مصاحبه هاي حضوري با كاركنان در پايان هر شش ماه و هر سال و ارائه فيدبك

6-2- ايجاد ارتباط بين سيستم تشويقي و تدوين PDP

6-3- ايجاد شناسنامه كاركنان

6-4-تدوين شرح وظايف كاركنان

6-5-انجام ارزيابي هاي عملكردي دوره اي از كاركنان

6-6-ايجاد نظامي براي آشنايي توجيهي به كاركنان جديد الورود

6-7- تدوين شرايط احراز كاركنان

 

Strategies    استراتژي هاي  هدف اختصاصي هفتم (ايجاد فرهنگ استفاده از اطلاعات و مديريت آن):

7-1- تدوين شاخص هاي عملكردي Key Performance Indicator

7-2- استقرار /ارتقاي سيستم HIS

7-3- آموزش اهميت استفاده از اطلاعات و لزوم ورود به هنگام داده ها

7-4- پشتيباني سيستم HIS

7-5- حفاظت از اطلاعات

7-6- بهبود ارتباطات داخلي به منظور تبادل صحيح اطلاعات

7-7- ارتقا وبهبود مستند سازي به صورت دقيق وكامل

 

 

G           هدف كلي :                      ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O1      هدف اختصاصي 1:            مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني بيمار

S1-1      استراتژي1-1:                     فرهنگ سازي و بسترسازي مناسب

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي 1-1:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

انتخاب فردي به عنوان risk manager و patient safety officer

 

 

 

 

 

 

نيازسنجي آموزشي

 

 

 

وجود مستندات

 

 

طراحي برنامه آموزشي مناسب (در خصوص فرهنگ عدم سرزنش، فرهنگ يادگيري مستمر سازماني و...)

سوپروايزر آموزشي

 

 

وجود مستندات

 

 

....................................*

 

 

 

 

 

 

ثبت و نگهداري مستندات و ورود اطلاعات مربوطه در شناسنامه پرسنلي

 

 

 

وجود مستندات

 

 

درج اهميت مديريت خطر و ايمني بيمار در برنامه ريزي استراتژيك بيمارستان

 

 

 

وجود مستندات

 

 

تدوين پمفلت­ها و پوسترهاي آموزشي درخصوص بيان اهميت ايمني بيمار براي كاركنان

 

 

 

وجود مستندات

 

 

توزيع پمفلت­ها و نصب پوسترها در معرض ديد كاركنان

 

 

 

مشاهده پوستر ها

 

 

ذكر اهداف و چشم انداز بيمارستان در مسير تحقق ايمني بيمار در فيش­هاي حقوقي پرسنل

 

 

 

وجود مستندات

 

 

*ساير فعاليت هاي لازم براي اجراي برنامه آموزشي مانند  تهيه متون آموزشي ، انتخاب مدرسان، اجراي برنامه، بررسي اثر بخشي آموزش و...،  به منظور ايجاز ، حذف شده است.

 

 

 

 

 

 

 

G                 هدف كلي:                      ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

 O1         هدف اختصاصي 1:             مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني بيمار

S1-2     استراتژي2-1:                     حمايت و رهبري كاركنان در مسير مديريت خطر

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي 2-1 :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

فراهم كردن شرايط حضور كاركنان در برنامه هاي آموزشي خارج سازماني در خصوص مديريت خطر

 

 

 

 

 

 

ايجاد سيستم نظر سنجي از كاركنان در خصوص ايمني بيمار

 

 

 

 

 

 

تسهيل دسترسي ملاقات هاي حضوري كاركنان با مسوول ايمني بيمار در بيمارستان براي ارائه نظرات و پيشنهادات

 

 

 

 

 

 

تشويق و درج در پرونده پرسنلي كاركناني كه فعالانه در مديريت خطر نقش داشته اند (مانند ارائه نظرات و پيشنهادات در مسير ايمني بيمار، شناسايي و تهيه ليست خطرات موجود در بخش، مشاركت در گزارش دهي عفونت هاي بيمارستاني، مشاركت با كميته هاي مرگ و مير و عفونت بيمارستاني، و ...)

 

 

 

 

 

 

تشويق بخش هايي كه فعالانه در گزارش خطاها مشاركت داشته اند (اعلام عمومي در گزارشات صبحگاهي، در تابلوي اعلانات،  دادن تسهيلات رفاهي و...)

 

 

 

 

 

 

ارائه بازخورد به كاركنان در خصوص عملي كردن نظرات و پيشنهادات آنان

 

 

 

 

 

 

انجام round walk توسط مديريت بيمارستان به منظور تثبيت اهميت مديريت خطر  و ايمني بيمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G          هدف كلي:                       ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O1      هدف اختصاصي 1:           مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني بيمار

S1-3     استراتژي3-1:                ايجاد نظام مديريت خطر با رويكرد واكنشي (reactive) و پيشگيرانه (proactive)

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  3-1 :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

فعال كردن كميته هاي مرگ و مير و عفونت بيمارستاني و تشكيل تيم RCA در آنان*

دفتر حاكميت باليني

 

 

وجود مستندات

 

 

ارسال كليه پرونده هاي مرگ و مير و عفونت هاي بيمارستاني به كميته هاي مربوطه

رياست بخش

 

 

بررسي چند پرونده به صورت تصادفي

 

 

بررسي و تجزيه و تحليل كليه پرونده هاي مرگ و عفونت هاي بيمارستاني به روش RCA

مسوول كميته

 

 

وجود مستندات

 

 

انجام اقدامات اصلاحي براساس نتايج تحليل در كميته ها

 

 

 

وجود مستندات

 

 

انتشار تجربيات كسب شده در سطح بيمارستان ، دانشگاه

 

 

 

وجود مستندات

 

 

شناسايي و تهيه ليست خطرات شايع در هر بخش

 

 

 

 

 

 

تشكيل كميته مديريت خطر و  ايمني بيمار جهت بستر سازي چرخه مديريت خطر

دفتر حاكميت باليني

 

 

 

 

 

ارزيابي خطرات شناسايي شده در بخش ها در كميته ايمني بيمار و تعيين اولويت از بين آن ها (براساس شدت خطر و احتمال بروز) 

كميته مديريت خطر و ايمني بيمار

 

 

 

 

 

انجام اقدامات اصلاحي بر روي خطرات شناسايي شده، براساس اولويت هاي تعيين شده در  كميته ايمني بيمار

 

 

 

 

 

 

بررسي و نظارت مستمر براي پيشگيري از بروز مجدد خطر

 

 

 

 

 

 

ايجاد ارتباطات موثر و مشاوره با كاركنان براي دريافت نظرات و پيشنهادات و اطلاع رساني به آنان در رابطه با نتايج حاصل از چرخه مديريت خطر

 

 

 

 

 

 

ابلاغ دستورالعمل شستشوي دست ها مطابق دستورالعمل WHO

 

 

 

 

 

 

آموزش و توجيه كاركنان در خصوص اهميت شستن دست ها

 

 

 

 

 

 

فراهم كردن تجهيزات و مواد لازم براي اجراي شستن دست ها مطابق دستورالعمل WHO

 

 

 

 

 

 

پايش و نظارت بر نحوه عملكرد شستن دست ها

سرپرستار بخش

 

 

 

 

 

شستن دست ها توسط متخصصان و روساي بخش ها به منظور ترغيب و آموزش غير مستقيم به ديگر كاركنان

 

 

 

 

 

 

...............................................**

 

 

 

 

 

 

برقراري همكاري با سازمان انتقال خون جهت استقرار نظام هموويژيلانس

 

 

 

 

 

 

آموزش و توجيه فرايند نظام هموويژيلانس در بيمارستان براي كاركنان

 

 

 

 

 

 

تهيه فرم ها و دستورالعمل هاي مربوط

 

 

 

 

 

 

اجراي نظام هموويژيلانس

 

 

 

 

 

 

ثبت و گزارش دهي عوارض ناخواسته به ستاد سازمان انتقال خون

 

 

 

 

 

 

پايش و  نظارت بر برنامه

 

 

 

 

 

 

*بديهي است انتخاب و آموزش اعضاي تيم به منظور انجام RCA  بايد در برنامه عملياتي منظور و براي آن برنامه ريزي شود.

** تدوين اين برنامه عملياتي براساس انجام 9 راه حل ايمني بيمار WHO مي تواند ادامه يابد.

 

G          هدف كلي:                          ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O1      هدف اختصاصي 1:           مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني بيمار

S1-4     استراتژي4-1:                  ترويج گزارش دهي خطاها

S1-6   استراتژي 6-1-               يادگيري و به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شده

S1-7   استراتژي 7-1                 نهادينه كردن و اجرايي نمودن درس هاي آموخته شده از خطا ها

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  4-1  و   6-1  و     7-1

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

تدوين فرم مخصوص گزارش دهي ( به صورت الكترونيك، كاغذي و يا ......تدريجا غير قابل ره گيري)

 

 

 

وجود فرم گزارش دهي (لكترونيك، كاغذي،...)

 

 

تسهيل دسترسي به فرم هاي گزارش دهي در تمام بخش ها

 

 

 

وجود فرم ها در تمامي بخش ها (الكترونيك، كاغذي و ...)

 

 

ابلاغ دستورالعمل چگونگي ثبت و گزارش دهي به تمام كاركنان

 

 

 

وجود ابلاغيه

 

 

آموزش و توجيه كاركنان در خصوص اهميت گزارش دهي وقايع ناخواسته

 

 

 

وجود مستندات

 

 

جمع آوري فرم هاي تكميل شده و تحليل آن ها به روش RCA در كميته مديريت خطر و ايمني بيمار

مسوول كميته

 

 

وجود مستندات

 

 

انجام اقدامات اصلاحي براساس نتايج تحليل در كميته

 

 

 

 

 

 

ارائه فيدبك به كاركنان در خصوص وقايع ناخواسته

مسوول كميته

 

 

 

 

 

ارائه فيدبك به كاركنان در خصوص اقدامات اصلاحي انجام شده

 

مسوول كميته

 

 

 

 

 

انتشار تجربيات كسب شده به سطح دفتر حاكميت باليني دانشگاه

مسوول كميته

 

 

 

 

 

پايش و نظارت مستمر به منظور اطمينان از تداوم اجراي اقدامات اصلاحي

مسوول كميته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G          هدف كلي:                          ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O1      هدف اختصاصي 1:              مديريت خطر و حفظ و ارتقاي ايمني بيمار

S1-5     استراتژي5-1:                  تعامل با بيماران و همراهان  و مردم و استفاده از نظرات آن ها در مديريت خطر

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  5-1 :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

تدوين فرم هاي نظر سنجي (الكترونيك، كاغذي، ...)در خصوص شناسايي خطرات موجود در بيمارستان از ديدگاه بيماران، همراهان و مردم

 

 

 

 

 

 

تدوين فرم هاي نظر سنجي در خصوص خطاهاي پزشكي رخ داده از ديدگاه بيماران، همراهان و مردم

 

 

 

 

 

 

دريافت نظرات آنان در طول بستري و زمان ترخيص

 

 

 

 

 

 

جمع بندي و تحليل نظرات و اولويت بندي انان براي انجام مداخلات

 

 

 

 

 

 

انجام مداخلات اصلاحي

 

 

 

 

 

 

ارائه بازخورد به بيماران، همراهان و مردم در خصوص اجرايي نمودن نظرات و پيشنهادات انان

 

 

 

 

 

 

 

 

G          هدف كلي:                          ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O2      هدف اختصاصي 2:              استقرار نظام  طبابت مبتني بر شواهد

S2-2     استراتژي2-2:                    استفاده از گايد لاين  هاي موجود*

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  2-2 :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

تشكيل كميته اثر بخشي در بيمارستان

 

 

 

 

 

 

اولويت بندي مشكلات شايع هر بخش براساس نتايج به دست آمده از كميته هاي مرگ و مير و كنترل عفونت و كميته مديريت خطر و ايمني بيمار

 

 

 

 

 

 

انتخاب موضوعات براساس اولويت مشخص شده براي انتخاب گايد لاين هاي موجود

 

 

 

 

 

 

جستجوي گايد لاين هاي موجود و معتبر در موضوعات مشخص شده

 

 

 

 

 

 

تكثير و توزيع و تسهيل دسترسي به گايد لاين هاي موجود (از جمله گايد لاين هاي پرستاري موجود و...)

 

 

 

 

 

 

مميزي و نظارت بر استفاده از گايد لاين هاي موجود در زمان ارائه خدمت

رياست هر بخش

 

 

 

 

 

پيشنهاد تدوين گايد لاين به سطح بالاتر

 

 

 

 

 

 

*قابل توجه: تدوين و بومي سازي گايد لاين ها در حيطه وظايف بيمارستان ها نيست و بايد در سطوح بالاتر با كمك گرفتن از متخصصان بيمارستان ها و اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه انجام شود.

 

G          هدف كلي:                                ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O3      هدف اختصاصي3                        استقرار نظام مميزي باليني

S3-2     استراتژي2-3                        انجام مميزي براساس استاندارد ها و گايد لاين هاي موجود و در دسترس

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  2-3 :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

تشكيل كميته مميزي باليني

 

 

 

 

 

 

انتخاب و صدور ابلاغ براي اعضاي كميته

 

 

 

 

 

 

انتخاب موضوع مميزي

 

 

 

 

 

 

بررسي وضعيت موجود

 

 

 

 

 

 

تعيين استانداردها

 

 

 

 

 

 

مقايسه وضعيت با استاندارد

 

 

 

 

 

 

طراحي و انجام مداخله

 

 

 

 

 

 

مميزي مجدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G          هدف كلي:                                ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O4      هدف اختصاصي4                        ارتقا و بهبود فرايند تعامل با بيمار و همراهان و جامعه

S4-2     استراتژي2-4                            ايجاد/ارتقاي سيستم رسيدگي به شكايات

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  2-4 :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

تشكيل كميته رسيدگي به شكايات

 

 

 

 

 

 

تهيه فرم رسيدگي به شكايات (فرم الكترونيك، كاغذي، ....)

 

 

 

 

 

 

در دسترس قرار دادن فرم هاي ثبت شكايات براي عموم

 

 

 

 

 

 

جمع آوري و ثبت فرم هاي شكايات دريافت شده

 

 

 

 

 

 

ارائه رسيد دريافت شكايات به شاكي و كد گذاري آن ها

 

 

 

 

 

 

بررسي فرم هاي شكايات و تعيين اولويت موارد

 

 

 

 

 

 

تحليل و تعيين علت شكايات

 

 

 

 

 

 

انجام اقدامات اصلاحي

 

 

 

 

 

 

ارائه فيدبك به شاكي

 

 

 

 

 

 

بررسي اثرات اقدامات اصلاحي در رضايت مردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G            هدف كلي:                                ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O5        هدف اختصاصي 5 :                     ارتقا و بهبود فرايند آموزش و مهارت آموزي

S5-2      استراتژي2-5                     آموزش به بيماران و همراهان در بدو بستري

S5-3     استراتژي 3-5                   آموزش به بيماران  و همراهان در حين درمان

S5-4     استراتژي  4-5                  آموزش به بيماران  و همراهان در زمان ترخيص و پس از آن

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  2-5    و   3-5  :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

آموزش به بيماران در خصوص................ * (آموزش چهره به چهره، فيلم، .....)

پزشك معالج/

سرپرستار بخش

 

 

 

 

 

تهيه پمفلت هاي آموزشي در بيماري هاي شايع در خصوص نحوه مراقبت از خود، مصرف دارو، فعاليت فيزيكي، تغذيه، نحوه مراجعات بعدي، پيش اگهي و ....

كارشناس مسوول حاكميت باليني

 

 

 

 

 

توزيع پمفلت هاي آموزشي بين بيماران و همراهان از بدو بستري، حين درمان، زمان ترخيص و بعد از آن

 

 

 

 

 

 

ترغيب بيماران به مراجعات منظم كنترلي پس از ترخيص

 

 

 

 

 

 

* برنامه عملياتي آموزش به بيماران و همراهان در سه مرحله ابتداي بستري، حين درمان و زمان ترخيص و بعد از آن، براساس موضوعات مورد لزوم آموزشي در هر مرحله، لازم است به صورت جداگانه تدوين و مسوول اجرا و زمان انجام آن مشخص شود.

 

G            هدف كلي:                                ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O6        هدف اختصاصي 6                       ارتقا وبهبود فرايند مديريت كاركنان

S6-6      استراتژي 6-6                           ايجاد نظامي براي آشنايي توجيهي كاركنان جديد الورود

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  6-6  :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

انتخاب فردي برا ي خوش آمد گويي به كاركنان جديدالورود

مسوول بخش مربوطه

 

 

 

 

 

بيان اهداف، خط مشي و چشم انداز هاي سازمان

 

 

 

 

 

 

تدوين متن راهنماي آشنايي با بيمارستان (چشم انداز، سياست ها، قوانين، ...)

 

 

 

 

 

 

آشنا سازي كاركنان جديد الورود با محيط كاري

 

 

 

 

 

 

در اختيار گذاشتن وسايل و تجهيزات لازم

 

 

 

 

 

 

معرفي كارمند جديد الورود با همكاران

 

 

 

 

 

 

امكان ملاقات حضوري با رياست واحد مربوطه

 

 

 

 

 

 

معرفي فردي به كارمند جديد الورود براي پاسخ گويي و رفع ابهامات

 

 

 

 

 

 

 

 

G            هدف كلي:                                ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت

O7        هدف اختصاصي 7                       ايجاد فرهنگ استفاده از اطلاعات و مديريت آن

S7-2      استراتژي 2-7                           استقرار /ارتقاي سيستم HIS

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي  2-7  :

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

هزينه لازم

گزارش پيشرفت برنامه

عقد قرار داد براي استقرار سيستم HIS

 

 

 

 

 

 

آموزش و توجيه پرسنل مرتبط براي كار با سيستم HIS

 

 

 

 

 

 

آموزش و توجيه كاركنان در خصوص اهميت ورود داده ها به صورت بهنگام و روزانه

 

 

 

 

 

 

استفاده از اطلاعات ثبت شده در سيستم به منظور ارتقاي كيفي خدمات

دفتر حاكميت باليني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكي از موارد مهم در فرهنگ سازي استفاده از اطلاعات ، تدوين شاخص هاي عملكردي هر بيمارستان است .لازم به ذكر است كه 5 شاخص ملي اورژانس در سال جاري از دفتر حوادث و فوريت هاي پزشكي معاونت درمان وزارت متبوع ابلاغ شده است. هم چنين 10 شاخص ايمني بيمار تدوين شده و متعاقبا اعلام خواهد شد. بنابراين تدوين شاخص هاي عملكردي هر بيمارستان مي تواند با توجه به اولويت خطرات شناسايي شده ، نتايج رضايت سنجي و شكايات دريافتي از بيماران، هزينه و اثر بخشي و... تدوين شود

امتیازدهی